สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การใช้คำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยค ในการสอบถามข้อมูลรายละเอียด การจองโรงแรมที่พักและการเข้าพักเพื่อระบุประโยคประโยคของ Receptionist หรือ Customer  แสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับสถานการณ์ในโรงแรมและที่พักที่   กำหนดให้ได้เนื่องจากสะดวกและรวดเร็ว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.3/1  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และอธิบายที่ฟังและอ่าน         

ต 1.2 ม.3/2  ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายอย่างเหมาะสม       

ต 1.3 ม.3/1  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ / ข่าว / เหตุการณ์ / เรื่อง /ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม       

ต 2.1 ม.3/1  ใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา       

ต 3.1 ม.3/1 ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน       

ต 4.1 ม.3/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถระบุประโยคประโยคของ Receptionist หรือ Customer ได้

2.สามารถแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับสถานการณ์ในโรงแรมและที่พักที่กำหนดให้ได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากการออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับสถานการณ์ในโรงแรมและที่พัก

2.สังเกตจากความถูกต้องจากการทำกิจกรรมใบงานที่ 27.1

3.สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม

4.ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Traveling
ชั่วโมง Hotel reservation
เรื่อง Hotel reservation 4 ส.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก