สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การบอกความหมายของคำศัพท์ การฟังเพื่อจับใจความสำคัญบทสนทนาและรายละเอียดและเขียนประโยคเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายของ (Shopping)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.3/1  ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และอธิบายที่ฟังและอ่าน

ต 1.2 ม.3/2  ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจงและคำอธิบายอย่างเหมาะสม ต 3.1 ม.3/1 ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน

ต 1.3 ม.3/1  พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ / ข่าว / เหตุการณ์ / เรื่อง /ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

ต 2.1 ม.3/1  ใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายของ (Shopping) ได้

2.สามารถฟังเพื่อจับใจความสำคัญบทสนทนาและรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายของ (Shopping) ได้

3.สามารถเขียนประโยคเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายของ (Shopping) ได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากการออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่อง Shopping

2.สังเกตจากความถูกต้องจากการทำกิจกรรมใบงานที่ 16.1, 16.2 และ 16.3

3.สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม

4.ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Shopping
ชั่วโมง I like shopping
เรื่อง I like shopping 7 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และคลิปเสียงประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก