สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่อง The Story of St. Valentine และการตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.3/1 ปฏิบัติตามคำขอร้องคำแนะนำคำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน

ต 1.2 ม.3/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรมประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม

ต 3.1 ม.3/1 ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถบอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่อง The Story of St. Valentine ได้

2.สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อ่านได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากการออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่อง The Story of St. Valentine

2.สังเกตจากความถูกต้องจากการทำกิจกรรมใบงานที่ 14.1, 14.2 และ 14.3

3.สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม

4.ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Leisure and Entertainment
ชั่วโมง The Story of St. Valentine
เรื่อง The Story of St. Valentine 2 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก