สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การบอกคำศัพท์และจับใจความจากการอ่านเกี่ยวกับกีฬา Indoor Sports ในร่ม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.3/1 ปฏิบัติตามคำขอร้องคำแนะนำคำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน

ต 1.2 ม. 3/2 ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และอธิบายอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถจัดกลุ่มคำศัพท์เกี่ยวกับ Indoor Sports ได้

2.สามารถตอบคำถามจากเรื่อง Indoor Sports ได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากการออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา

2.สังเกตจากความถูกต้องจากการทำกิจกรรมใบงานที่ 13.1 และ 13.2

3.สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม

4.ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Leisure and Entertainment
ชั่วโมง Indoor Sports
เรื่อง Indoor Sports 1 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก