สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การจัดกลุ่มคำศัพท์ประเภทกีฬา ฟังและอ่านบทสนทนาและตอบคำถามแบบ True/False เกี่ยวกับ at a sport center

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.3/1 ปฏิบัติตามคำขอร้องคำแนะนำคำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน

ต 1.2 ม. 3/2 ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ คำชี้แจง และอธิบายอย่างเหมาะสม

ต 1.2 ม.3/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรมประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถการจัดกลุ่มคำศัพท์ประเภทกีฬาได้

2.สามารถฟังและอ่านบทสนทนาแล้วตอบคำถามแบบ True/False เกี่ยวกับ at a sport center ได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากการออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา

2.สังเกตจากความถูกต้องจากการทำกิจกรรมใบงานที่ 12.1, 12.2, และ 12.3

3.สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม

4.ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Leisure and Entertainment
ชั่วโมง At a sport center
เรื่อง At a sport center 30 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก