สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำศัพท์เกี่ยวกับบทเพลงที่ชื่นชอบ ระบุประโยคข้อความที่ฟังจากบทเพลง ตอบคำถามเกี่ยวกับเพลงที่ฟัง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับบทเพลง Right here waiting ได้

2.สามารถระบุใจความสำคัญเพลง Right here waiting ได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินสังเกตพฤติกรรมทดสอบความเข้าใจในการฟัง การพูด-ถามตอบ

2.สังเกตการทำงานกลุ่ม

3.ตรวจความถูกต้องจากการทำกิจกรรมใบงานที่ 9.1, 9.2

4.ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Leisure and Entertainment
ชั่วโมง My Favorite Song
เรื่อง My Favorite Song (2) 23 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และคลิปเสียงประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก