สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำศัพท์เกี่ยวกับจดหมายสมัครงานและการเขียนเติมรูปแบบหรือบอกองค์ประกอบจดหมายสมัครงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกความหมาย คำศัพท์เกี่ยวกับจดหมายสมัครงานได้       

2.สามารถเขียนเติมรูปแบบหรือบอกองค์ประกอบจดหมายสมัครงานได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินสังเกตพฤติกรรมจากความถูกต้องในการออกเสียงคำศัพท์ ประโยค สังเกตความถูกต้องและความคล่องในการเขียนเติมรูปแบบหรือบอกองค์ประกอบจดหมายสมัครงาน

2.ตรวจความถูกต้องจากการทำกิจกรรมใบงานที่ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4

3.ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Interests
ชั่วโมง Application letter
เรื่อง Application letter 17 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก