สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำศัพท์เกี่ยวกับโฆษณาประกาศรับสมัครงานและการอ่านประกาศโฆษณารับสมัครงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับโฆษณาประกาศรับสมัครงานได้    

2.สามารถอ่านประกาศโฆษณารับสมัครงานแล้วสามารถบอกรายละเอียดของสิ่งที่อ่านได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรมจากความถูกต้องในการออกเสียงคำศัพท์ ประโยค สังเกตความถูกต้องและความคล่องในการถามและตอบ 

2. ตรวจความถูกต้องจากการทำกิจกรรมใบงานที่ 4.1 และ 4.2

3. ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Interests
ชั่วโมง Job Advertisement
เรื่อง Job Advertisement 16 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก