สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำศัพท์ สำนวน ประโยค ข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในใบสมัครงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถบอกความหมายคำศัพท์ สำนวน ประโยคและข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับใบสมัครงานได้     

2.สามารถกรอกข้อมูลตัวเองลงใบสมัครงานอย่างง่ายได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรมจากความถูกต้องในการออกเสียงคำศัพท์ ประโยค สังเกตความถูกต้องและความคล่องในการถามและตอบ 

2. ตรวจความถูกต้องจากการทำกิจกรรมใบงานที่ 5.1 และ5.2

3. ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Interests
ชั่วโมง Job Application
เรื่อง Job Application 11 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก