สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำศัพท์เกี่ยวกับชื่ออาชีพต่าง ๆ สถานที่ประกอบอาชีพ การถามตอบเกี่ยวกับอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคต  การใช้ภาษาในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกความหมายคำศัพท์ สำนวน ประโยคและข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคตได้ 

2.สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพได้

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรมจากความถูกต้องในการออกเสียงคำศัพท์ ประโยค สังเกตความถูกต้องและความคล่องในการถามและตอบ

2.  ตรวจความถูกต้องจากการทำกิจกรรมใบงานที่ 4.1 และ 4.2

3. ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Interests
ชั่วโมง Occupations
เรื่อง Occupations 10 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก