สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ ควรคำนึงถึงปัจจัยที่ทำให้การแสดงดนตรีประสบความสำเร็จ คือการเลือกวงดนตรี บทเพลง สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือและรายการแสดง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

    ด้านความรู้

          บอกขั้นตอนการจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ ได

    ด้านทักษะและกระบวนการ

          นำเสนอการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ    

     ด้านเจตคติ

          มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

          บอกขั้นตอนการจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ ได

      ด้านทักษะ/กระบวนการ

          นำเสนอการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ    

ด้านคุณลักษณะ

          มุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ดนตรีบูรณาการ
ชั่วโมง การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
เรื่อง การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ 30 ก.ย. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด