สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

องค์ประกอบของดนตรี ประกอบด้วย เสียง จังหวะ ทํานอง คีตลักษณ์ การประสานเสียงมีความเหมือนและแตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบกับองค์ประกอบของทัศนศิลป์ และนาฏศิลป์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     ด้านความรู้

          บอกองค์ประกอบดนตรี ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์

ด้านทักษะและกระบวนการ

          เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น

    ด้านเจตคติ

          มุ่งมั่นในการทํางาน

การวัดผลและประเมินผล

     ด้านความรู้

          บอกองค์ประกอบดนตรี ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์

ด้านทักษะและกระบวนการ

          เปรียบเทียบองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีและงานศิลปะอื่น

    ด้านเจตคติ

          มุ่งมั่นในการทํางาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิวัฒนาการดนตรี
ชั่วโมง องค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น
เรื่อง องค์ประกอบดนตรีและงานศิลปะอื่น (2) 5 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด