สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดนตรีไทย ดนตรีตะวันตกมีวิวัฒนาการยาวนาน แต่ละยุคสมัยมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสังคม ดนตรีในแต่ละยุคมีอิทธิพลต่อบุคคลและสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

ระบุลักษณะของอิทธิพลของดนตรี

ด้านทักษะและกระบวนการ

บรรยายอิทธิพลที่มีต่อบุคคลและสังคม

ด้านคุณลักษณะ

มุ่งมั่นในการทำงาน

 

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

บอก จำแนกวิวัฒนาการของดนตรีตะวันตกยุคต่าง ๆ ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

บรรยาย อิทธิพลของดนตรีต่อบุคคลและสังคมได้

ด้านคุณลักษณะ

มุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิวัฒนาการและอิทธิพลของดนตรี
ชั่วโมง อิทธิพลของดนตรี
เรื่อง อิทธิพลของดนตรี 8 ก.ค. 64 (มีใบงาน และวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด