สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ดนตรีไทย ดนตรีตะวันตก มีวิวัฒนาการยาวนาน แต่ละยุคสมัยมมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสังคม ดนตรีในแต่ละยุคมีอิทธิพลต่อบุคคลและสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

บอก จำแนก วิวัฒนาการของดนตรีตะวันตกยุคต่าง ๆ ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีตะวันตกยุคต่าง ๆ ได้

ด้านเจตคติ

เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

บอก จำแนก วิวัฒนาการของดนตรีตะวันตกยุคต่าง ๆ ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีตะวันตกยุคต่าง ๆ ได้ บรรยายอิทธิพลของดนตรีต่อบุคคลและสังคมได้

ด้านเจตคติ

เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม รักความเป็นไทย

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิวัฒนาการและอิทธิพลของดนตรี
ชั่วโมง วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก
เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีตะวันตก (2) 1 ก.ค. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด