สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดนตรีไทย ดนตรีตะวันตกมีวิวัฒนาการยาวนาน แต่ละยุคสมัยมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสังคม ดนตรีในแต่ละยุคมีอิทธิพลต่อบุคคลและสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

    บอก จําแนกวิวัฒนาการของดนตรีไทยยุคต่างๆ ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

    บรรยาย วิวัฒนาการของดนตรีไทยยุคต่างๆ ได

ด้านเจตคติ

    รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

บอก จําแนกวิวัฒนาการของดนตรีไทยยุคต่างๆ ได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ

บรรยาย วิวัฒนาการของดนตรียุคต่าง ๆ ได้ บรรยายอิทธิพลของดนตรีต่อบุคคลและสังคมได้

ด้านคุณลักษณะ

     รักความเป็นไทย

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิวัฒนาการและอิทธิพลของดนตรี
ชั่วโมง วิวัฒนาการดนตรีไทย
เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีไทย (1) 10 มิ.ย. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด