สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ในครอบครัวในชีวิตประจำวัน ต้องพิจารณาความรู้ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง ที่จำเป็นต่องานที่เลือก  ความมั่นคงของสถานประกอบการ และประเมินทางเลือกอาชีพอย่างมีหลักเกณฑ์ ตลอดจนการหาตำแหน่งหรืองานว่าง จากสื่อสิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี  จะทำให้เกิดความมั่นคงของอาชีพและมีความสุขในการทำงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 4.1  ม.4/1  อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย                                                           

ง 4.1  ม.4/2  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ

ง 4.1  ม.4/3  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความสนใจของตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อภิปรายการหางานด้วยวิธีการที่หลากหลายจากสื่อต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม                                          

2. ทักษะการสืบค้นข้อมูล                                                                                                        

3. ทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

 1. วิธีการ

  1.1 อภิปรายหน้าชั้นเรียน

  1.2 ประเมินผลงานสำเร็จ     

  1.3 สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบสังเกต

  2.2 แบบประเมินผลงาน

  2.3 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม    

3. เกณฑ์

  3.1  ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 4 ระดับโดยใช้เกณฑ์ rubricการผ่านอยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” ขึ้นไป 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปิดโลกอาชีพ
ชั่วโมง การหางานหรือตำแหน่งที่ว่างจากสื่อต่าง ๆ
เรื่อง การหางานหรือตำแหน่งที่ว่างจากสื่อต่าง ๆ 11 ต.ค. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง
ครูผู้สอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง