สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ในครอบครัวในชีวิตประจำวันต้องพิจารณาความรู้ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองที่จำเป็นต่องานที่เลือก ความมั่นคงของสถานประกอบการและประเมินทาง เลือกอาชีพอย่างมีหลักเกณฑ์ตลอดจนการหาตำแหน่งหรืองานว่าง จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีจะทำให้เกิดความมั่นคงของอาชีพและมีความสุขในการทำงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1  ม.3/1  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ                                                           

ง 1.1  ม.3/2  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

ง 1.1  ม.3/3  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะอาชีพ  บุคลิกภาพที่เหมาะสมเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ                 

2. สืบค้นข้อมูล ลักษณะอาชีพ  บุคลิกภาพที่เหมาะสมเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ

3. ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม             

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 อภิปรายหน้าชั้นเรียน

  1.2 ประเมินผลงานสำเร็จ     

  1.3 สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบสังเกต

  2.2 แบบประเมินผลงาน

  2.3 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม    

3. เกณฑ์

  3.1  ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 4 ระดับโดยใช้เกณฑ์ rubricการผ่านอยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”  ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปิดโลกอาชีพ
ชั่วโมง ลักษณะอาชีพ บุคลิกภาพ
เรื่อง ลักษณะอาชีพ บุคลิกภาพ 6 ก.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง
ครูผู้สอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง