สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การดำเนินกิจกรรมในงานธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการผลิต  การจำหน่าย  และการให้บริการ  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยมุ่งหวังผลกำไรเป็นสิ่งตอบแทน  เป็นการทำธุรกิจ  การดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพต้องมีการจัดการในด้านการจัดระบบงานและระบบคน ให้มีความเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1  ม.3/1  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ                                                           

ง 1.1  ม.3/2  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

ง 1.1  ม.3/3  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้     

1.เขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอนของธุรกิจที่ใฝ่ฝันได้       

2.ทักษะการคิดวิเคราะห์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 อภิปรายหน้าชั้นเรียน

  1.2 ประเมินผลงานสำเร็จ     

  1.3 สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบสังเกต

   2.2 แบบประเมินผลงาน

   2.3 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม    

3. เกณฑ์

    3.1  ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 4 ระดับโดยใช้เกณฑ์ rubricการผ่านอยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”

 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
ชั่วโมง การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน
เรื่อง การเขียนแผนภาพความคิดผังธุรกิจ 9 ขั้นตอน (2) 16 ส.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง
ครูผู้สอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง