สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การดำเนินกิจกรรมในงานธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการผลิต  การจำหน่าย  และการให้บริการ  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยมุ่งหวังผลกำไรเป็นสิ่งตอบแทน  เป็นการทำธุรกิจ  การดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพต้องมีการจัดการในด้านการจัดระบบงานและระบบคน ให้มีความเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1  ม.3/1  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ                                                           

ง 1.1  ม.3/2  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

ง 1.1  ม.3/3  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความหมาย ประโยชน์ และจุดมุ่งหมายของธุรกิจได้        

2.สืบค้นความรู้เกี่ยวกับความหมาย  ประโยชน์และจุดมุ่งหมายของธุรกิจได้       

3.นำเสนอข้อมูลที่สืบค้นหน้าชั้นเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 อภิปรายหน้าชั้นเรียน

  1.2 ประเมินผลงานสำเร็จ     

  1.3 สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบสังเกต

  2.2 แบบประเมินผลงาน

  2.3 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม    

3. เกณฑ์             

  3.1  ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 4 ระดับโดยใช้เกณฑ์ rubricการผ่านอยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” ขึ้นไป 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธุรกิจเพื่อชีวิต
ชั่วโมง ความหมาย ประโยชน์ จุดมุ่งหมายของธุรกิจ
เรื่อง ความหมาย ประโยชน์ จุดมุ่งหมายของธุรกิจ 12 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง
ครูผู้สอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง