สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการทำงาน และมีทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะในการแสวงหาความรู้  มีความคิดสร้างสรรค์   สร้างลักษณะนิสัยในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้จะทำให้การทำงานเพื่อการดำรงชีวิตที่ว่าด้วย งานบ้าน  งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1  ม.3/1  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ                                                           

ง 1.1  ม.3/2  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

ง 1.1  ม.3/3  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อภิปรายวิธีการจัดทำเอกสารนำเสนอผลงาน

2.ทักษะการปฏิบัติงาน

3.ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้

4.ทักษะการแก้ปัญหาในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

   1.1 อภิปรายหน้าชั้นเรียน

  1.2 ประเมินผลงานสำเร็จ     

  1.3 สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

   2.1 แบบสังเกต

  2.2 แบบประเมินผลงาน

   2.3 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม    

 3. เกณฑ์

  3.1  ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 4 ระดับโดยใช้เกณฑ์ rubricการผ่านอยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้”

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก่งคิด เก่งทำ เก่งงาน เพื่อการดำรงชีวิต
ชั่วโมง การจัดทำเอกสารนำเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ (Rerun)
เรื่อง การจัดทำเอกสารนำเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพ (Rerun) 5 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง
ครูผู้สอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง