สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์เมื่อเข้าสู่วัยเริ่มหนุ่มสาว (Puberty) เร็วขึ้น  พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการคุมกำเนิด  การแต่งงานและการมีครอบครัว แอลกอฮอล์ สารเสพติด  บุหรี่  สิ่งแวดล้อม โดยเลือกแนวทางการป้องกันต่อการตั้งครรภ์ได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 2.1 ม.3/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

นำเสนอภาวะเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและแนวทางการป้องกันได้

ด้านคุณลักษณะ

1. แสดงพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้

2. แสดงพฤติกรรมถึงการเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ

แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อนามัยแม่และเด็ก
ชั่วโมง ภาวะเสี่ยงที่เกิดจากการตั้งครรภ์
เรื่อง ภาวะเสี่ยงที่เกิดจากการตั้งครรภ์ 31 ส.ค. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์