สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การปฏิบัติตนในการดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัวที่มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อตนเองครอบครัว สังคมได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 พ 2.1 ม.3/1  อธิบายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  บอกวิธีการปฏิบัติตนในการดูแลตนเองและสมาชิกของครอบครัวได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

  บันทึกปฏิบัติตนในการดูแลตนเองและสมาชิกของครอบครัวได้

ด้านคุณลักษณะ

  1. แสดงพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้

  2. แสดงพฤติกรรมถึงการเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตพฤติกรรม

2. ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

1. มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

2. แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อนามัยแม่และเด็ก
ชั่วโมง การปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว
เรื่อง การปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว 17 ส.ค.64 (มีใบงาน ใบความรู้ และวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์