สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  วิธีการปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ ปัจจัย สาเหตุ การป้องกันแก้ไข ผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ และความขัดแย้งในครอบครัวส่งผลให้การดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 พ 2.1 ม.3/1  อธิบายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  อธิบายวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลอนามัยแม่และเด็กได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

  สังเคราะห์องค์ความรู้อนามัยของแม่ส่งผลกระทบถึงลูกทั้งกาย จิตใจ  อารมณ์ สติปัญญาและสังคม

ด้านคุณลักษณะ

  สังเคราะห์องค์ความรู้อนามัยของแม่ส่งผลกระทบถึงลูกทั้งกาย จิตใจ  อารมณ์ สติปัญญาและสังคม      

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ

1. แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อนามัยแม่และเด็ก
ชั่วโมง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลอนามัยแม่และเด็ก
เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลอนามัยแม่และเด็ก 3 ส.ค.64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์