สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  สื่อโฆษณามีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยรุ่น ประโยชน์และโทษของสื่อ เพื่อนำไปตัดสินใจเลือกใช้ให้เหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อโฆษณามีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยรุ่นได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

ตัดสินใจในการเลือกใช้สื่อได้

ด้านคุณลักษณะ

แสดงพฤติกรรมการมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจคำตอบ

2. ตรวจผลงาน (ใบงาน)

3. สังเกตพฤติกรรม

4. ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงานจากการสรุป

5. ทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 (นอกเวลาเรียน)

เครื่องมือ

1. มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

2. แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม
ชั่วโมง สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยรุ่น
เรื่อง สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของวัยรุ่น 20 ก.ค.64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์