สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  สิ่งที่สังคมคาดหวังที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น ความสามารถในการคิด ตัดสินใจ และความมีวุฒิภาวะ การแสดงออกและพฤติกรรมทางเพศที่มีความเหมาะสม ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมประจำใจ การสร้างและการรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลในสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นได้

ด้านคุณลักษณะ

แสดงพฤติกรรมการมีวินัย และมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจคำตอบ

2. ตรวจผลงาน (ใบงาน)

3. สังเกตพฤติกรรม

4. ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงานจากการสรุป

เครื่องมือ

1. มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

2. แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม
ชั่วโมง สิ่งที่สังคมคาดหวังที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
เรื่อง สิ่งที่สังคมคาดหวังที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 6 ก.ค.64 (มีใบงาน ใบความรู้ และวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์