สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- วิเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งที่สืบค้น เรื่อง“ความแตกต่าง ในแต่ละช่วงวัย

- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาและบอกความเหมือนหรือความต่างของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัย  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 พ 1.1 ม.3/1 การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคมและสติปัญญาในแต่ละวัย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  อธิบายความแตกต่างของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในแต่ละช่วงวัยได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

  วิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของแต่ละช่วงวัยได้

ด้านคุณลักษณะ

  1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

  2. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

  3. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 ตรวจคำตอบ

  1.2 ตรวจผลงาน (ใบงาน)

  1.3 สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

  2.2 แบบสังเกต (รูบิค)

3. เกณฑ์

 ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม
ชั่วโมง วิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย
เรื่อง วิเคราะห์ความแตกต่างในแต่ละช่วงวัย 8 มิ.ย.64 (มีใบงาน ใบความรู้และวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูเจนจิรา กัลพฤกษ์