สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่กำหนดบทบาทหน้าที่สิทธิขอบเขตการกระทำของประชากรในประเทศนั้นๆ เพื่อความสงบสุข ความเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันในสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.2 ม. 3/3 วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถระบุหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

3. นักเรียนเห็นคุณค่าความสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำกิจกรรมที่ 13

2. เครื่องมือ

   2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

   2.2 คำถาม

  2.3 กิจกรรมที่ 13

3. เกณฑ์

  3.1 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

  3.2 ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเมืองการปกครอง
ชั่วโมง รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมือง
เรื่อง รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วมทางการเมือง 4 ต.ค. 64
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ