สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ประเทศต่างๆที่มีรูปแบบของระบอบการเมืองการปกครองคล้ายคลึงกันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามีบริบทของการเมืองการปกครองคล้ายๆกันแต่การที่ระบอบการปกครองของแต่ละประเทศคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันจะเป็นไปตามรูปแบบที่เหมาะสมในการใช้ปกครองประชาชนในประเทศนั้น ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ส 2.2 ม. 3/2 วิเคราะห์เปรียบเทียบระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่น ๆ ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยกับประเทศอื่นได้อย่างถูกต้อง

3. นักเรียนอภิปรายความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยต่อตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงานที่ 35

2. เครื่องมือ

   2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

  2.3 ใบงานที่ 35

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเมืองการปกครอง
ชั่วโมง เปรียบเทียบการปกครองของไทยกับประเทศที่ปกครองแบบประชาธิปไตย
เรื่อง เปรียบเทียบการปกครองของไทยกับประเทศที่ปกครองแบบประชาธิปไตย 1 ต.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ