สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การปกครองระบอบเผด็จการมีหลักการสำคัญคือ การควบคุมอำนาจ และเสรีภาพด้านต่างๆของประชาชน โดยทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง เพื่อตีกรอบสังคมให้อยู่ในระเบียบแบบแผนตามที่ผู้นำประเทศได้กำหนด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ส 2.2 ม. 3/1 อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและหลักการของการปกครองระบอบเผด็จการได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถตีความหลักการปกครองระบอบเผด็จการได้อย่างมีเหตุผล

3. นักเรียนอภิปรายถึงความสำคัญของหลักการการปกครองระบอบเผด็จการต่อสังคมได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

   1.3 ทำใบงานที่ 34

2. เครื่องมือ

   2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

   2.2 คำถาม

  2.3 ใบงานที่ 34

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเมืองการปกครอง
ชั่วโมง การปกครองระบอบเผด็จการ
เรื่อง การปกครองระบอบเผด็จการ 29 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ