สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีหลายรูปแบบ ทุกรูปแบบมีจุดเน้นเดียวกัน คือการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก และศักดิ์ศรีความเท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ส 2.2 ม. 3/1 อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย แบบต่างๆในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของรูปแบบการปกครองแบบต่าง ๆ ได้

3. นักเรียนเห็นข้อดีของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในรูปแบบต่าง ๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงานที่ 33

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

   2.2 คำถาม

   2.3 ใบงานที่ 33

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเมืองการปกครอง
ชั่วโมง การปกครองแบบประชาธิปไตย
เรื่อง การปกครองแบบประชาธิปไตย 27 ก.ย. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ