สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การปกครองระบอบประชาธิปไตย คือการปกครองที่ยึดหลักสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค มีประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย บนพื้นฐานของการเคารพเสียงข้างมากและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ส 2.2 ม. 3/1 อธิบายระบอบการปกครองแบบต่างๆ ที่ใช้ในยุคปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายระบบการเมืองการปกครอง ความหมายระบอบประชาธิปไตยได้

2. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างหลักการของประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม

3. นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงานที่ 32

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

   2.3 ใบงานที่ 32

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเมืองการปกครอง
ชั่วโมง รูปแบบการปกครองในยุคปัจจุบัน
เรื่อง รูปแบบการปกครองในยุคปัจจุบัน 22 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ