สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นผู้คิดค้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1. ส 2.1 ม.3/4 วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง

2. ส 2.1 ม.3/5 เสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศ สังคมโลก 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์การดำเนินชีวิตที่สอดคล้องตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงได้

3. นักเรียนเห็นความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อสังคมไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำกิจกรรมที่ 12

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

  2.3 กิจกรรมที่ 12

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สังคมดีมีสุข
ชั่วโมง การใช้ชีวิตตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง การใช้ชีวิตตามพระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 20 ก.ย. 64
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ