สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  แนวทางการพัฒนาตนเองให้ดำรงอยู่ได้ในสังคมโลกนั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านเป็นตัวขับเคลื่อน แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ การมุ่งพัฒนาตนเองเป็นหลักเพื่อเป็นรากฐานที่ดีของสังคมต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.ส 2.1 ม.3/4 วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง

2.ส 2.1 ม.3/5 เสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศ สังคมโลก 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคำว่าสมานฉันท์ได้อย่างถูกต้อง

2.นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางในการสร้างความสมานฉันท์ได้อย่างถูกต้อง

3.นักเรียนเห็นคุณค่าความสำคัญของการศึกษาเรื่องการสร้างความสมานฉันท์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำกิจกรรมที่ 11

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

  2.3 กิจกรรมที่ 11

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สังคมดีมีสุข
ชั่วโมง แนวทางการสร้างความสมานฉันท์
เรื่อง แนวทางการสร้างความสมานฉันท์ 17 ก.ย. 64
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ