สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การพัฒนาทางเทคโนโลยี และการติดต่อสื่อสารกันระหว่างสังคม ส่งผลต่อการถ่ายทอดวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ส 3.1 ม.3/3 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายวัฒนธรรมสากลที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทยได้

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์วัฒนธรรมสากลที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทยได้

3. นักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมสากลที่มีต่อสังคมไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงานที่ 27

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

 2.3 ใบงานที่ 27

3. เกณฑ์

  3.1 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

  3.2 ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
ชั่วโมง อิทธิพลของวัฒนธรรมสากล
เรื่อง อิทธิพลของวัฒนธรรมสากล 3 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ