สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  วัฒนธรรมสากล คือ ความเจริญงอกงามที่ส่งต่อจากรุ่นหนึ่งถึงอีกรุ่นหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปอย่างกว้างขวาง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ส 3.1 ม.3/3 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของวัฒนธรรมสากล ได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์วัฒนธรรมสากลที่มีความสำคัญในยุคปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

3. นักเรียนบอกคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมสากลได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงานที่ 26

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

  2.3 ใบงานที่ 26

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
ชั่วโมง วัฒนธรรมสากล
เรื่อง วัฒนธรรมสากล 1 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ