สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่างๆอยู่เสมอ ดังนั้นสังคมจึงมีความจำเป็น ที่จะต้องอนุรักษ์ เพื่อคงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมตนเอง และพัฒนาให้มีความงดงามยิ่ง ๆ ขึ้นสืบไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ส 3.1 ม.3/3 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการสืบทอด และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทย

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ถูกต้องได้

3. นักเรียนบอกคุณค่าของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำกิจกรรมที่ 9

2. เครื่องมือ

   2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

   2.2 คำถาม

  2.3 กิจกรรมที่ 9

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
ชั่วโมง การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 30 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ