สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  วิถีการดำเนินชีวิตที่ดีงามย่อมมีการปฏิบัติสืบต่อกันมา อย่างมีแบบแผนจนเกิดเป็นมรดกที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นตนและมีการผสมผสานกับ วัฒนธรรมจากภายนอกนำมาซึ่งแนวทางในการเลือกรับและปฏิบัติอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ส 3.1 ม.3/3 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำว่าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยได้

2. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มวิเคราะห์ความสำคัญของวัฒนธรรม

3. นักเรียนเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

   1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงานที่ 24

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

  2.3 ใบงานที่ 24

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
ชั่วโมง วัฒนธรรมไทย
เรื่อง วัฒนธรรมไทย 25 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ