สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  แนวทางการการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.1 ม.3/2 มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถระบุแนวทางการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ถูกต้อง

2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน

3. นักเรียนอภิปรายคุณค่าและความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

   1.3 ทำกิจกรรมที่ 7

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

  2.3 กิจกรรมที่ 7

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สิทธิมนุษยชน
ชั่วโมง แนวทางการมีส่วนร่วมปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 23 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ