สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดของไทย ซึ่งได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติและคุ้มครองประชาชนในประเทศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ส 2.1 ม.3/2 มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยที่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญได้

2. นักเรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยได้ถูกต้อง

3. นักเรียนอภิปรายถึงคุณค่าและความสำคัญของการบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไว้ในรัฐธรรมนูญได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงานที่ 23

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

   2.2 คำถาม

  2.3 ใบงานที่ 23

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สิทธิมนุษยชน
ชั่วโมง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 20 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ