สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนั้น มีความจำเป็นที่ จะต้องเข้าใจใน สิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของตนเอง เพื่อรักษาผลประโยชน์ และธำรงสันติสุข ผ่านการมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชนต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ส 2.1 ม.3/2 มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของสิทธิมนุษยชนได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสำคัญของสิทธิมนุษยชนได้ถูกต้องและมีเหตุผล

3. นักเรียนอภิปรายถึงคุณค่าและความสำคัญของของสิทธิมนุษยชนได้อย่างถูกต้องและมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงานที่ 22

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

  2.3 ใบงานที่ 22

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สิทธิมนุษยชน
ชั่วโมง ความหมายและความสำคัญของสิทธิมนุษยชน
เรื่อง ความหมายและความสำคัญของสิทธิมนุษยชน 18 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ