สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   มนุษย์สร้างกฎหมายขึ้นเพื่อบังคับความประพฤติของสมาชิกในสังคมไม่ให้มีการกระทำที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมหรือคนส่วนใหญ่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.1 ม.3/1 อธิบายความแตกต่างของการกระทำความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แบบต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ลักษณะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

3. นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาเรื่องกฎหมายอาญา

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

   1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำกิจกรรมที่ 7

 2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

   2.2 คำถาม

  2.3 กิจกรรมที่ 7

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมายน่ารู้
ชั่วโมง ตัวอย่างการกระทำความผิดทางอาญา : ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
เรื่อง ตัวอย่างการกระทำความผิดทางอาญา : ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 13 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ