สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การทำผิดสัญญา และการทำละเมิด เป็นการกระทำความผิดทางแพ่ง ผู้กระทำความผิดจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่อีกฝ่ายเมื่อสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.1 ม.3/1 อธิบายความแตกต่างของการกระทำความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการทำผิดสัญญาได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการทำละเมิดได้ถูกต้อง

3. จากกรณีตัวอย่างที่กำหนดให้ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ประเภทของการทำผิดสัญญาและการละเมิดได้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 60

4. นักเรียนอภิปรายถึงความสำคัญและคุณค่าของการศึกษาเรื่องการทำผิดสัญญา และการละเมิดได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงานที่ 19

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

  2.3 ใบงานที่ 19

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมายน่ารู้
ชั่วโมง ตัวอย่างการกระทำความผิดทางแพ่ง : การทำผิดสัญญา การทำละเมิด
เรื่อง ตัวอย่างการกระทำความผิดทางแพ่ง : การทำผิดสัญญา การทำละเมิด 9 ส.ค. 64(มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ