สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 กฎหมายแพ่ง เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน มีบทบัญญัติมุ่งเน้นไปที่การชดเชยค่าเสียหายไปจนถึงการลงโทษต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.1 ม.3/1 อธิบายความแตกต่างของการกระทำความผิดระหว่างคดีอาญาและคดีแพ่ง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของกฎหมายแพ่งได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการกระทำความผิดทางแพ่งได้ถูกต้อง

3. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่ม วิเคราะห์ลักษณะการกระทำความผิดและความรับผิดทางแพ่งได้ถูกต้อง

4. นักเรียนอภิปรายถึงคุณค่าและความสำคัญความสำคัญของการศึกษาเรื่องลักษณะความผิดทางแพ่งและความรับผิดทางแพ่งได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงานที่ 18

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

  2.3 ใบงานที่ 18

 3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมายน่ารู้
ชั่วโมง กฎหมายแพ่ง
เรื่อง กฎหมายแพ่ง 6 ส.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ