สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ศาสนาทุกศาสนามีเป้าหมายที่เหมือนกันคือให้ศาสนิกชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพราะทุกศาสนาสอนให้ศาสนิกชนทำแต่ความดี มีความรัก  ความเมตตาต่อกัน ดังนั้นหากทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ย่อมส่งผลให้สมาชิกในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ส 1.1 ม.3/10 วิเคราะห์ความแตกต่างและยอมรับวิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของศาสนสัมพันธ์ได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์เหตุผลว่าทำไมถึงต้องทำศาสนสัมพันธ์

3. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการยอมรับความแตกต่างในการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนในศาสนาอื่น ๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำกิจกรรมที่ 5

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

  2.3 กิจกรรมที่ 5

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน้าที่ชาวพุทธ
ชั่วโมง ศาสนสัมพันธ์
เรื่อง ศาสนสัมพันธ์ 2 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ