สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การรู้และเข้าใจในเรื่องพระไตรปิฏกในส่วนต่าง ๆ จะช่วยทำให้เกิดความดีงาม ความเจริญ และสามารถนำความสุขสู่ชีวิตได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.ส 1.1 ม.3/6 อธิบายสังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

2.ส 1.1 ม.3/7 เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในการพัฒนาตนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและการมีครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายและองค์ประกอบของพุทธปณิธาน 4 ได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถอธิบายคุณสมบัติของพุทธบริษัท 4 ได้ถูกต้อง

3. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการนำหลักธรรมพุทธปณิธาน 4 ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

4. นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณค่าของพุทธปณิธาน 4 ในมหาปรินิพพานสูตรได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงานที่ 9

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

  2.3 ใบงานที่ 9

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมนำชีวิต
ชั่วโมง พุทธปณิธาน 4
เรื่อง พุทธปณิธาน 4 7 ก.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ