สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมตามแบบอย่างของพุทธสาวก สาวิกาจะทำให้เกิดความสุขแก่ผู้ปฏิบัติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.3/5 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก   เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายประวัติและผลงานของพุทธสาวก พุทธสาวิกาที่เรียนได้

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพุทธสาวก พุทธสาวิกาที่เรียนได้

3. นักเรียนนำคุณธรรมของพุทธสาวก พุทธสาวิกา มาประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่าง การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
ชั่วโมง พุทธสาวก พุทธสาวิกา : พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี และพระเจ้าปเสนทิโกศล
เรื่อง พุทธสาวก พุทธสาวิกา : พระอัญญาโกณฑัญญะ พระมหาปชาบดีเถรี พระเขมาเถรี และพระเจ้าปเสนทิโกศล 9 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ