สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  สภาพทางภูมิศาสตร์ตลอดจนพัฒนาการและความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่าง ๆ  ที่ต่างกัน เป็นผลทำให้สภาพสังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบทางการเมืองการปกครองมีความแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ส 4.1 ม.3/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกโดยสังเขป

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนยกตัวอย่างอิทธิพลของตะวันตกต่อสังคมโลกได้ถูกต้อง

2.นักเรียนวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้อิทธิพลของตะวันตกแพร่หลายไปทั่วโลกได้สมเหตุสมผล

3.นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของอิทธิพลของตะวันตกต่อโลกได้สมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

2.ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
ชั่วโมง อิทธิพลของตะวันตกต่อสังคมโลก
เรื่อง อิทธิพลของตะวันตกต่อสังคมโลก 8 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น