สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   สภาพทางภูมิศาสตร์ตลอดจนพัฒนาการและความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่าง ๆ ที่ต่างกัน เป็นผลทำให้สภาพสังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบทางการเมืองการปกครองมีความแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 4.1 ม.3/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกโดยสังเขป

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. วิเคราะห์สาเหตุการเข้ามาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้              

2. วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

3. ใช้แผนที่ในการอธิบายการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  

4. อภิปรายถึงความสำคัญของพื้นที่ที่มีต่อการเลือกตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
ชั่วโมง การเข้ามาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
เรื่อง การเข้ามาของชาวยุโรปในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 30 มิ.ย. 64 (มีใบงานและวีดิโอ)
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น