สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวตนเอง และประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในท้องถิ่นตนเองทำให้การศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ มีเหตุผลและมีความน่าเชื่อถือ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

ส 4.1 ม.3/2 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

2. ระบุประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์

3. ยกตัวอย่างการนำหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

4. อภิปรายความสำคัญและระบุแนวทางในการอนุรักษ์หลักฐานทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ชั่วโมง หลักฐานทางประวัติศาสตร์
เรื่อง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 9 มิ.ย. 64 (มีใบงานและวีดิโอ)
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น