สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    1. ตำแหน่งคำขยายในประโยค

          การขยายความในประโยคภาษาไทยนั้น ส่วนขยายจะอยู่ด้านหลังข้อความที่จะไปขยาย

    2.  ข้อระมัดระวังการวางคำขยาย

          การเรียงคำขยายเพื่อไม่ให้ความกำกวม หรือความคลาดเคลื่อน เพื่อสื่อสารได้ชัดเจน ควรให้คำขยาย                  อยู่ใกล้กับคำที่จะไปขยาย ถ้าไม่เป็นเช่นนี้แล้วจะมีผลดังกล่าว

    3. ประโยคสามัญที่ซับซ้อน

          3.1 ความซับซ้อนในภาคประธาน ตัวประธานมีส่วนขยายที่เป็นคำและกลุ่มคำทำให้ประโยคสามัญ

มีข้อความซับซ้อนขึ้น

          3.2 ความซับซ้อนในภาคแสดง

    4. ประโยครวมที่ซับซ้อน

          ประโยครวมที่มีส่วนขยายเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีประโยครวมซ้อนกันหลายชั้น

    5. ประโยคซ้อนที่ซับซ้อน

          ประโยคที่ซับซ้อน ประกอบด้วย ประโยคสามัญและประโยคซ้อน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายหลักการวิเคราะห์ประโยคซับซ้อนได้
  2. แต่งประโยคซับซ้อนได้

การวัดผลและประเมินผล

  1. ใช้คำถาม

  2. สังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พัฒนาพาที
ชั่วโมง การสร้างประโยคซับซ้อน
เรื่อง การสร้างประโยคซับซ้อน 16 ก.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู